ห้องคลังความรู้

ความเป็นมา

การเรียนรู้จากนิทรรศการอาจจุดประกายให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะ เยาวชน มีความสนใจจะต่อยอดองค์ความรู้ ที่ได้รับมาจากการ ชมนิทรรศการ ณ "มิวเซียมสยาม" ดังนั้น "สถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)" จึงจัดตั้ง “ห้องคลังความรู้” ให้เป็น ที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการ สืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และ ศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ
 
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองด้านพิพิธภัณฑ์ ในต่างประเทศด้วยการสรรหาสื่อในรูปแบบ เช่น DVD ภาพยนตร์ บทความ นวนิยาย ฯลฯ ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ เห็นความสำคัญ ต่อพิพิธภัณฑ์มากขึ้น

การจัดการสารสนเทศ

การจัดเก็บเอกสารใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) โดยจะ เน้นเนื้อหาในหมวดพิพิธภัณฑ์ (A) ประวัติศาสตร์ (D) รวมทั้ง หนังสือเด็ก และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ รวมเนื้อ หาทรัพยากรมากกว่า 4,000 รายการ
 
* ในระยะแรก “ห้องสมุด” ให้บริการ ยืม – คืน หนังสือแก่เจ้า- หน้าที่ในสถาบัน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และในอนาคต จึงจะเปิดให้บริการแก่สมาชิก ประชาชนทั่วไป

 

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

ที่ตั้ง

"ห้องคลังความรู้" ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ เลขที่ 4 ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ 10230

โทรศัพท์ 02-255-2777 ต่อ 201

โทรสาร 02-225-2775