ห้องคลังโบราณวัตถุและปฏิบัติการ

ความเป็นมา

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สำนึกอย่าง เต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุจะต้องไม่ใช่ห้อง เก็บของที่รอการ ถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็น คลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การเรียนรู้แบบจับต้องได้ (Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความ รู้เดิม

 

พบกับ

  1. การอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน"
  2. การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการ ใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน โดยร่วมมือกับ NECTEC
  3. ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับพิพิธภัณฑ์เครือข่าย

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

ที่ตั้ง

"ห้องคลังโบราณวัตถุ" ชั้น 1 อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ เลขที่ 4 ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ 10230

โทรศัพท์ 02-255-2777 ต่อ 201

โทรสาร 02-225-2775