วัน

- วัน -

เดือน

- เดือน -

ปี

- ปี -

ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

ห้องคลังความรู้ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ประจำปี 2562

 11 กุมภาพันธ์ 2563

จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี