ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

80 หมู่ 8 ค่ายเนินวง บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
0-389-1431, 0-3839-1433
0-3839-1432

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์
09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
2. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. นักท่องเที่ยวในประเทศ
4. บุคคลทั่วไป
5. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

คนไทย 10 บาท,ชาวต่างชาติ 30 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และพระภิกษุ ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีใต้น้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่เก็บรักษาโบราณวัตถุใต้ท้องทะเลไว้นับหมื่นชิ้น ส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุจากแหล่งเรือจมในอ่าวไทย รวมถึงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในเขตจังหวัดจันทบุรี
กว่า 33 ปีเต็ม หลังการจับกุมชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการลักลอบงมโบราณวัตถุใต้ทะเลบริเวณอ่าวไทยนับเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย และดำเนินงานสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกมุมหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องทะเล หลักฐานสำคัญที่จะช่วยในการค้นหาความเป็นมาและบอกเล่าถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์นาวีในอดีต
การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 6 ห้องได้แก่ ห้องจัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ ซึ่งจะจัดแสดงการพาณิชย์นาวีในสมัยโบราณ เส้นทางการเดินเรือ เมืองท่าโบราณจัดแสดงของมีค่าที่ถูกค้นพบจากแหล่งเรือจมบริเวณอ่าวไทย อาทิ กำไลทองคำประดับอัญมณี จี้ทองคำฝังทับทิม ต่อมาจะเป็นห้องแนะนำปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ จัดแสดงเรื่องราว เทคนิคการทำงาน ของโบราณคดีใต้น้ำ โดยจำลองสภาพจริงของแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ วิธีการทำงาน ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงนอกจากนี้ ยังมีห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ,ห้องแสดงเรือและชีวิตชาวเรือ,ห้องของดีเมืองจันท์ และห้องบุคคลสำคัญ ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2,เส้นทางเดินทัพเมื่อคราวมารวมพลที่จันทบุรีเพื่อเชิดชูพระมหาวีรกรรมของพระองค์

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

1.ห้องจัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ แสดงให้เห็นการพาณิชย์นาวีในสมัยโบราณ เส้นทางการเดินเรือ เมืองท่าโบราณ และสินค้า และจัดแสดงบรรพนาวิน ซึ่งเป็นเรือสำเภาจีนจำลองขนาดเท่าจริงให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ ภายในมีการนำโบราณวัตถุที่เป็นสินค้าของจริงมาจำลองให้เห็น
2.ห้องจัดแสดงการปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ จำลองสภาพจริงของแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ และการทำงานของนักโบราณคดี รวมทั้งประวัติความเป็นมาของงานโบราณคดีใต้น้ำในประเทศไทย
3.ห้องบุคคลสำคัญ เป็นการเชิดชู พระมหาวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และเส้นทางเดินทัพมารวบรวมพลยังจันทบุรี ก่อนจะยกทัพกลับไปกรุงศรีอยุธยา

วัตถุจัดแสดง

เครื่องปั้นดินเผา / เรือจำลอง/
อัญมณี/ ประติมากรรมหุ่นนิ่ง แสดงวิถีคนชอง/ภาชนะดินเผาที่ได้จากงานโบราณคดีใต้น้ำ/ โมเดลจำลองอู่ต่อเรือพระเจ้าตาก

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

เป็นเรือสำเภาจำลองขนาดเท่าจริงที่เคยใช้ในสมัยโบราณโดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งนอกจากจะทรงโปรดการค้าขายทางเรือสำเภาเป็นอย่างยิ่งแล้วยังทรงสร้างอู่ต่อเรือสำเภาขึ้นในสยามด้วย ปัจจุบัน เรือสำเภาสินค้าไม่มีของจริงให้ชมกันแล้ว จึงมีการจำลองขึ้นมาใหม่ตามแบบของจริงโดยจำลองสภาพของสินค้า ตลอดจนสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในเรือที่มิใช่เป็นเพียงพาหนะ แต่เปรียบเสมือนบ้านของพวกเขา

การจัดเก็บ

มีห้องคลังเก็บวัตถุโดยเฉพาะ และไม่มีห้องปฏิบัติการดูแลรักษา ซ่อมแซมวัตถุสิ่งของ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน บ้านเสม็ดงาม

วันที่แก้ไขล่าสุด : 15 ธันวาคม 2558

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล