ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนอาภากร เมืองชุมพร ชุมพร
-

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์
09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับประถม / มัธยมศึกษา
2. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. บุคคลทั่วไป
4. นักวิชาการ / นักวิจัย
5. นักท่องเที่ยวในประเทศ

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท เด็กไม่เสียค่าเข้าชม *หมายเหตุ : สามารถยกเว้น/ลดค่าเข้าชมเป็นกรณีพิเศษ โดยทำหนังสือขอยกเว้นค่าเข้าชม หรือทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 3-7 วัน

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมืองชุมพรที่ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายประยูร พรหมพันธ์) เมื่อราวปี พ.ศ. 2537 จังหวัดชุมพรได้มอบที่ดินแก่กรมศิลปากรเพื่อใช้ในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สถานจำนวน 7 ไร่ โดยอธิบดีกรมศิลปากร (นายสมคิด โชติถวณิชย์) ได้ดำเนินการโดยกำหนดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมืองตามมติของคณะรัฐมนตรี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร ได้ประกาศกำหนดสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 15 ตอนที่ 104 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2541 และได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 เมษายน 2542

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

กลองมโหระทึก: ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้ากลอง 72 เซนติเมตร 56 เซนติเมตร จากแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว หน้ากลองแต่งด้วยลายดาวหรือลายนกกระสาบินทวนเข็มนาฬิกา จำนวน 8 ตัว ลักษณะและลวดลายของกลองมโหระทึกนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับกลองมโหระทึกที่พบในวัฒนธรรมดองซอน ของเวียดนาม ซึ่งมีอายุราว 2,700-1900 ปีมาแล้ว

การจัดเก็บ

มีการทำทะเบียนวัตถุ 100%

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางวัชรวดี วีเชียรศรี (หัวหน้าพิพิธภัณฑ์) และนายธีรพล สมศรีสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่แก้ไขล่าสุด : 13 ธันวาคม 2558

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล