ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

169 ถนนลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131
0-3839-1671-3
0-3839-1674
www.bims.buu.ac.th

วันและเวลาทำการ

อังคาร - ศุกร์
08:30 - 16:00

ค่าเข้าชม

คนไทย เด็ก 15 บาท,ผู้ใหญ่ 30 บาท, นักเรียน 10 บาท/ชาวต่างชาติ เด็ก 50 บาท,ผู้ใหญ่ 100 บาท

ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการพัฒนามาจาก “พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2512 โดยคณะอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสนเดิม) เพียง 2 – 3 คน และคณะนิสิตอีกจำนวนหนึ่ง โดย ดร.บุญถิ่น อัตถากร อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครู และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการโครงการดังกล่าว
พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2513 และในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม
พิพิธภัณฑ์สัตว์ และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ จนไม่สามารถขยายออกไปได้อีก ทั้งนี้เนื่องจากตัวอาคารมีขนาดจำกัด และไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการนี้โดยตรงเพื่อเป็นการขยายกิจการของพิพิธภัณฑ์สัตว์ และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเดิมทางมหาวิทยาลัยโดยการนำของ ดร.ทวี หอมชง และคณะได้จัดทำโครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2523 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นมูลค่า 230 ล้านบาท โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 1 ธันวาคม 2524 ณ บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2525 การก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีพิธีมอบให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2526
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีหน่วยงานภายในทั้งหมด 7 ฝ่าย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการงานบริหาร 1 ฝ่าย งานด้านวิจัย 2 ฝ่าย และงานด้านบริการวิชาการสู่สังคม 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล และฝ่ายบริการวิชาการ
จากนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้จัดทำโครงการเพื่อยกฐานะเป็นสถาบัน และได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2528

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ
1. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล
เป็นส่วนที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดที่พบในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น แพลงก์ตอน สาหร่ายทะเล ฟองน้ำ ปะการัง เม่นทะเล และหอยชนิดต่างๆ จนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับทะเลยุคดึกดำบรรพ์ เรือประมงทะเลของไทยและโบราณคดีใต้น้ำ
ในส่วนนี้ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลมากยิ่งขึ้น

2. สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม
เป็นส่วนที่รวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลที่มีชีวิตนานาชนิดมาจัดแสดงไว้ในตู้ขนาดต่างๆที่มีความจุน้ำตั้งแต่ 1/2 ตันถึง 200 ตัน จำนวนทั้งหมด 43 ตู้ รวมทั้งบ่อเลี้ยงนอกตัวอาคาร 1 บ่อ โดยจัดแสดงสัตว์ทะเลที่พบตั้งแต่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการัง ปลาทะเลสวยงาม ปลาทะเลเศรษฐกิจ ปลาทะเลรูปร่างแปลกและมีพิษ และปลาทะเลที่มีขนาดใหญ่
ในส่วนนี้ผู้เข้าชมสามารถศึกษาและสัมผัสธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด
3. ห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า และทำการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล รวมทั้งให้บริการแก่ชุมชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษของนิสิต นักศึกษา
ฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล แบ่งออกเป็น 4 หน่วยวิจัย คือ
1. หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล
2. หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
4. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

วัตถุจัดแสดง

จัดแสดงตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดที่พบในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม รวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลนานาชนิดมาจัดแสดงไว้ในตู้ขนาดต่างๆ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1. พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช
2. ศูนย์ศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ดร. เสาวภา สวัสดิ์พีระ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

วันที่แก้ไขล่าสุด : 11 ธันวาคม 2558

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล