Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

[Video] Education Within & Beyond Museum Walls...

 26 ธันวาคม 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.45-12.00 น.
ปาฐกถา การศึกษาในและนอกกำแพงพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาจากสิงคโปร์

[Video] We make the Museum as We Learn...

 26 ธันวาคม 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-10.30 น.
ปาฐกถา เราทำพิพิธภัณฑ์ในแบบที่เราเรียนรู้ : เรื่องเล่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาและนิทรรศการ

[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2017

 26 ธันวาคม 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-9.30 น.
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
Museum Forum 2017 | MUSEUM EDUCATION NOW!


กำหนดการประชุม | Museum Forum 2017

 5 กรกฎาคม 2560

กำหนดการประชุม Museum Forum 2017

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ | Museum Forum 2017

 28 มีนาคม 2560

ประกาศกำหนดการประชุมฯ และเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน