Museum Forum 2015 | Museum Refocused

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused

 1 ธันวาคม 2558

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิด ความรู้ และบทเรียนจากนักวิชาการ นักศึกษา ทั้งด้านพิพิธภัณฑ์และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ โดยจะเปิดกว้างเพื่อสำรวจความเป็นไปของพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและประเทศ