เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ

Gender of Siam : history of sexual diversity

 

ชื่อเรื่อง : เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ

ผู้แต่ง : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2562

พิมพ์ครั้งที่ 1 (2562)

บรรณาธิการภาษาไทย : สุไลพร  ชลวิไล

 

 

รายละเอียด :


มิวเซียมสยามได้จัดทำหนังสือ “เพศแห่งสยาม” เล่มนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของสังคมไทย โดยเรียบเรียงจากเอกสารประวัติศาสตร์ บันทึก หนังสือพิมพ์และจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในฐานะองค์กรการเรียนรู้ มิวเซียมสยามได้สื่อประเด็นที่เป็นเรื่องยากในสังคมนี้ผ่านนิทรรศการ กิจกรรม และหนังสือ ซึ่งเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เข้าถึงผู้คนในวงกว้าง ด้วยหวังว่าจะปูพื้นความเข้าใจในสังคม ปลูกฝังผู้คนให้เรียนรู้เรื่องความหลากหลาย และถือเป็นรากฐานสำคัญอันจะเชื่อมโยงไปสู่การทำความเข้าใจในประเด็นอื่น ๆ ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น หรืออย่างน้อยก็สร้างความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ สนับสนุนในคนที่มีความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 

 

 

หากมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์หนังสืออภินันทนาการจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

1. ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์

1.1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หนังสืออภินันทนาการ "เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ"

1.2 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และระบุรายละเอียดการขอหนังสืออภินันทนาการ

2. ส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม เลขที่ 4 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

3. หลังจากได้รับจดหมายแล้วจะใช้เวลาดำเนินการพิจารณาและจัดส่งภายใน 2 อาทิตย์

view1720

วันที่แก้ไขล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2562