ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์: บทเรียนจากคนอื่น

Museum Practices: Lessons from Others 

 

 

ชื่อเรื่อง : ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์: บทเรียนจากคนอื่น

ผู้แต่ง : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2559

พิมพ์ครั้งที่ 1 (2559) พิมพ์ครั้งที่ 2 (2560)

 

 

รายละเอียด :

"ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์: บทเรียนจากคนอื่น" เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการทำงานในมิติทางสังคมของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งผู้เรียบเรียงได้คัดสรรจากต่างประเทศมาเป็นตัวอย่าง เพื่อนำเสนองานอันขับเน้นให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับสังคมโดยพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์การทำงานของพิพิธภัณฑ์จากต่างแดนในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจงานด้านพิพิธภัณฑ์ด้วยหวังว่า 'บทเรียนจากคนอื่นนี้' จะช่วยให้เกิดแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ๆ ในแวดวงพิพิธภัณฑ์

 

 

หากมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์หนังสืออภินันทนาการจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

1. ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์

1.1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หนังสืออภินันทนาการ "การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์"

1.2 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และระบุรายละเอียดการขอหนังสืออภินันทนาการ

2. ส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม เลขที่ 4 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

3. หลังจากได้รับจดหมายแล้วจะใช้เวลาดำเนินการพิจารณาและจัดส่งภายใน 2 อาทิตย์

วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 สิงหาคม 2561