นานหลายพันปีแล้วที่มนุษย์รู้จักกินและปลูก ‘ข้าว’ พืชที่เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ยุคหินไปตลอดกาล ไม่ใช่แค่เป็นอาหาร ข้าวสร้างให้มนุษย์มีสังคมและวัฒนธรรม ทุ่งนาเป็นแหล่งรวมความรู้นานาศาสตร์ บ่มเพาะภูมิปัญญาให้กับชาวนา ทั้งยังผูกพันกับชีวิตของผู้คนดังเรื่องราวที่แฝงไว้ในวิถีต่างๆ

มนุษย์ยุคหินเริ่มกินข้าว?

สมัยหินปลาย มนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการหาของป่าล่าสัตว์ได้ค้นพบโดยบังเอิญว่าข้าวป่ากินได้ เมื่อทดลองนำข้าวมาปลูกจึงพบว่า จากข้าวเมล็ดเดียวเมื่อโตเป็นต้นข้าวจะออกรวงได้ข้าวเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก การค้นพบข้าวทำให้มนุษย์มีความมั่นคงทางอาหารสูงกว่าเดิม เริ่มตั้งถิ่นฐานที่อยู่เป็นหลักแหล่งเลิกเร่ร่อน และรู้จักพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปลูกข้าว

ข้อมูลการค้นพบทางโบราณคดีในประเทศไทยแสดงหลักฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวที่เก่าแก่ที่สุด คือเมล็ดข้าวของมนุษย์ถ้ำสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ขุดพบที่ถ้ำปุงฮุง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่ปลูกในที่สูง ราว 3,500-3,000 ปีมาแล้ว มีอายุร่วมสมัยกับเมล็ดข้าวสารและแกลบข้าวที่ขุดพบที่เนินอุโลก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าคนในตระกูลไท-ลาวในอุษานาคเนย์กินข้าวเหนียวเป็นหลักมาไม่น้อยว่า 3,000 ปี มาแล้ว 

ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้ำผาหมอนน้อย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แสดงภาพการปลูกพืชชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกอข้าว มีภาพควายและแปลงพืชคล้ายข้าว ทำให้นักประวัติศาสตร์ตีความว่าผู้คนในดินแดนแถบนี้รู้จักปลูกข้าว และใช้ควายไถนา

การค้บพบวิธีการปลูกข้าวทำให้มนุษย์ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งให้ชุมชนขยายตัวเกิดเป็นสังคมที่มีความซับซ้อน และเจริญก้าวหน้าขึ้นเมื่อมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับอินเดีย ต่อมาการกินข้าวเหนียวจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมการกินและปลูกข้าวเจ้า

ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

http://210.1.9.90/museumsiam/upload_picture/Rice.rar
  • ประเภท:
  • .rar
  •    ขนาด:
  • Unknow

วันที่แก้ไขล่าสุด : 19 มกราคม 2559

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน