ละคร(บน)เวทีพิพิธภัณฑ์ 

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30-163.00 น.

ดร.ภาสกร อินทุมาร  อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า “พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ระดับไหน” “ละครสามารถสร้างการเรียนรู้ได้แบบไหน” คำตอบ คือ การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มาพร้อมกันและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ละครจึงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งและถ้านำละครเข้ามาจัดในพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานอีกอย่างหนึ่ง...

 

Museum in Focus #6 from National Discovery Museum Institute (NDMI)

วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2559