Museum inFocus ปี 2 : ขุดแล้วไปไหน? : จากงานโบราณคดีสู่สื่อการเรียนรู้ชุมชน
26 พฤษภาคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

โบราณคดีคืออะไร? นักโบราณคดีทำงานกันอย่างไร และนักโบราณคดีสืบสร้างความจริงอย่างไร ในเวลาที่นักโบราณคดีพูดว่าเรื่องราวอันนี้เป็นมาอย่างไร เขาทำอย่างไร แล้วเวลาได้ความจริงมาแล้วจะนำเสนอต่อสาธารณชนซึ่งเราเรียกว่าเป็น ภาพตัวแทนความจริง หรือที่พวกที่ทำงานในด้านพิพิธภัณฑ์ก็มักจะได้ยินคำว่า “representation” ว่าคือการจัดแสดงหรือการสื่อความหมายอะไร ...

 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 8 กันยายน 2559

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน