Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

Agenda, Practice, Conflict and Solution

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-10.30 น. 

ปาฐกถา เราทำพิพิธภัณฑ์ในแบบที่เราเรียนรู้ : เรื่องเล่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาและนิทรรศการ (English)

Education Within & Beyond Museum Walls : A Singapore Case Study

โดย Mr.Alvin Tan Assistant Chief Executive-Policy and Community,

National Heritage Board, Singapore

 

 

คณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติสิงคโปร์ (National Heritage Board, Singapore) เห็นว่าการศึกษามีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงผู้ชมและช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สถาน และมรดกทางวัฒนธรรม ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น การศึกษามีความสำคัญต่อการปลูกฝังสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของชาติและเสริมให้อัตลักษณ์ของชาติเข้มแข็งขึ้นในหมู่นักเรียนและชาวสิงคโปร์ทั่วไป

 

ภายใต้กรอบการให้การศึกษา คณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติสิงคโปร์ อาศัยกลยุทธ์ 3 ประการ ดังนี้

1) ส่งเสริมให้ใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมเพื่อเป็นทรัพยากรการเรียนรู้อย่างแท้จริง

2) พัฒนาโครงการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะแก่โรงเรียน

3) สร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกันอย่างยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์เหล่านั้นจึงได้พัฒนาโครงการการศึกษาที่ได้รับรางวัลมากมาย และได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อวัดประสิทธิภาพของโครงการต่างๆ

 

ปาฐกถานี้จะแนะนำให้รู้จักกับกุลยุทธ์ทางการศึกษาและโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติสิงคโปร์ ที่สร้างขึ้นมาสำหรับโรงเรียนและนักเรียนพร้อมทั้งจะแบ่งปันเป้าหมายของการเรียนรู้และข้อท้าทายที่เผชิญอยู่ในขณะที่พัฒนาและนำโครงการเหล่านี้ไปใช้จริง

 

 

สไลด์บรรยายของวิทยากร

 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 ธันวาคม 2560

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน