อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง เป็นสถานที่ที่มักมีการเรียกร้องสิทธิและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนและกลุ่มสังคมต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย โดยนักศึกษาและประชาชน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการบริหารการปกครองของไทย

เอกสารอ้างอิง : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. (2552). 225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 มกราคม 2563

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน