"Muse Mag" นิตยสารสนุกคิดจากมิวเซียมสยาม
เล่ม 12 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560)

"ไทยทำ...ทำทำไม"
3 ภัณฑารักษ์รับเชิญ
กับไอเดียไทยประดิษฐ์ คิดแล้วทึ่ง
ธนชัย อุชชิน / กนต์ธร เตโชฬาร / ทรงกลด บางยี่ขัน

 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 ธันวาคม 2560