Muse Shake

ตอนที่ 11 Muse Mobile จ.เพชรบุรี

 7 มิถุนายน 2559

ออกอากาศ : 20 กรกฎาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 10 ค้าของป่า Part 3

 7 มิถุนายน 2559

ออกอากาศ : 20 กรกฎาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 9 ค้าของป่า Part 2

 18 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 13 กรกฎาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 8 ค้าของป่า Part 1

 27 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 8 มิถุนายน 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 7 อย่าลืมฉัน Part 2

 18 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 6 กรกฎาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 6 อย่าลืมฉัน Part 1

 18 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 22 มิถุนายน 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6