ประเภทหิน

เบ้าหลอม

 16 พฤศจิกายน 2558

เบ้าหลอม (หมายเลขวัตถุ - ndmi210)