ขั้นตอนการสมัครงาน

วิธีการสมัครงานและการคัดเลือก

1. สมัครงานออนไลน์ คลิกที่นี่
2. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.okmd.or.th
ยื่นใบสมัครที่สำนักงานในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักทรัพยากรบุคคล
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

**ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครทาง E-mail

3. สำนักงาน จะแจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เฉพาะผู้ที่สำนักงาน เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมโดยอาจใช้วิธีการทดสอบข้อเขียน
และ/หรือสอบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี และสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ เช่นกัน
4. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. 02-1056502 หรือ 02-1056500 ต่อ 401- 403


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

1. มีสัญชาติไทย เว้นแต่เป็นชาวต่างประเทศซึ่งสำนักงานจำเป็นต้องจ้างหรือแต่งตั้งตามข้อผูกพัน หรือตามลักษณะการดำเนินงานของสำนักงาน
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3. สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา
4. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวกับสำนักงานหรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม


เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ


ดาว์นโหลดใบสมัครงานได้ที่นี่
ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่ประจำ