ขั้นตอนการสมัครงาน

วิธีการสมัครงานและการคัดเลือก

1 ระยะเวลา และวิธีการสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.okmd.or.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่สานักงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยถือว่าวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร โดยส่งมาที่
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครทาง E-mail


2 วิธีการคัดเลือก
สานักงาน จะแจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เฉพาะผู้ที่สานักงาน เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยอาจใช้วิธีการทดสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี และจะประกาศให้ทราบทางเว็ปไซต์สานักงาน เมื่อมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่ง
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 1056501-2
สานักงาน ไม่กาหนดวันสิ้นสุดการรับสมัคร จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

1 มีสัญชาติไทย
2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3 สามารถทางานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา
4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
5 ไม่เเคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
7 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริต ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
8 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น
9 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับสานักงาน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสานักงาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม


เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1 ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4 สาเนาวุฒิการศึกษา และสาเนาแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จานวน 1 ฉบับ
5 เอกสารรับรองการทางาน และอัตราเงินเดือนๆ สุดท้าย จานวน 1 ฉบับ
6 สาเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จานวน 1 ฉบับ
7 สาเนาใบสาคัญการสมรส และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
8 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน