รู้จักมิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
(Museum Siam: Discovery Museum)

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Disco- very Museum) ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้น การสร้าง ประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น ต้นแบบของ แหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับ มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการ รู้จัก ตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่” ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการ เรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุก- สนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

  1. นิทรรศการถาวร

  2. นิทรรศการหมุนเวียน

  3. กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

ปรัชญาของสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

  • +
  • =

 

Play + Learn = เพลิน

เป็นหัวใจสำคัญของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมี จุดมุ่งหมายในการปฏิรูป พิพิธภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง สูงสุด นำเสนอด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์และสนุกสนานโดยใช้กิจ- กรรมต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ฉะนั้น ข้าวของเครื่องใช้ที่ จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ เพื่อ สื่อความหมายในการเล่าเรื่องและเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ได้อย่าง สมบูรณ์

 

สัญลักษณ์

คนกบแดง

หรือ รูปคนทำท่าเป็นกบเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติเพราะกบถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงความ อุดมสมบูรณ์ เป็นที่เคารพบูชาทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เห็น ได้จากลวดลายบนกลองมโหระทึกที่เป็นเครื่องมือใช้ประโคมตีใน พิธีกรรมขอฝน

 

 

เยี่ยมชม

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ผ่านทาง Virtual Museum ได้ที่น้ี

รู้จักมิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
(Museum Siam: Discovery Museum)

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Disco- very Museum) ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้น การสร้าง ประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น ต้นแบบของ แหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับ มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการ รู้จัก ตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่” ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการ เรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุก- สนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

  1. นิทรรศการถาวร

  2. นิทรรศการหมุนเวียน

  3. กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

ปรัชญาของสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

  • +
  • =

 

Play + Learn = เพลิน

เป็นหัวใจสำคัญของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมี จุดมุ่งหมายในการปฏิรูป พิพิธภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง สูงสุด นำเสนอด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์และสนุกสนานโดยใช้กิจ- กรรมต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ฉะนั้น ข้าวของเครื่องใช้ที่ จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ เพื่อ สื่อความหมายในการเล่าเรื่องและเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ได้อย่าง สมบูรณ์

 

สัญลักษณ์

คนกบแดง

หรือ รูปคนทำท่าเป็นกบเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติเพราะกบถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงความ อุดมสมบูรณ์ เป็นที่เคารพบูชาทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เห็น ได้จากลวดลายบนกลองมโหระทึกที่เป็นเครื่องมือใช้ประโคมตีใน พิธีกรรมขอฝน

 

 

เยี่ยมชม

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ผ่านทาง Virtual Museum ได้ที่น้ี

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน