ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
0 2590 4165, 0 2590 4274
0 2591 8216
rh.anamai.moph.go.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - พฤหัสบดี
08:00 - 20:00

ค่าเข้าชม

โดยไม่เสียค่าเข้าชม แต่กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ด้วยความเห็นชอบจากผู้บริหาร กรมอนามัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะนั้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าหลังจากประเทศไทยประกาศนโยบายประชากร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2513 และดำเนินงานโครงการวางแผนครอบครัวและประชาชนเพียงไม่ถึง 3 ทศวรรษก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ในการลดอัตราการเพิ่มประชากร จากร้อยละ 3.2 ต่อปี ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2513 ลงเป็นร้อยละ 1.1 ในปี พ.ศ. 2541 จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เห็นได้จากการที่สถาบันประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาได้มอบรางวัล Special Country Award ประจำปี พ.ศ. 2535 ให้แก่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จดีเด่นด้านประชากร และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)
ทางด้านการวางแผนครอบครัว เป็นแหล่งฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการวางแผนครอบครัวและประชากรสำหรับนานาประเทศ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารในทุกระดับที่ผ่านมา เป็นความร่วมมือร่วมใจประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีการบริหารโครงการอย่างมีระบบ มีการพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่องทุกระดับ มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการให้บริการคุมกำเนิดที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้รับบริการได้เลือกใช้ตามสมัครใจ ข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยควรจะได้นำเสนอและจัดแสดงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในเรื่องประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์
สำหรับภายในพิพิธภัณฑ์ได้แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อาทิ เรื่องของการคุมกำเนิดในอดีต ความหมายและความสำคัญของกายวิภาคและสรีระวิทยา เพศศึกษา และการปฏิสนธิ การป้องกัน และความสมดุลตามธรรมชาติ โซนพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และรัชกาลปัจจุบัน พร้อมพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับประชากร ของทั้งสองพระองค์ นอกจากนั้น ยังจัดแสดงย้อนอดีตสู่ การใช้สมุนไพรคุมกำเนิดเรื่องของสถานการณ์ประชากรและการวางแผนครอบครัว อดีตสู่ปัจจุบัน นำเสนอด้วยระบบสื่ออิเล็คทรอนิค เรื่องกายวิภาค และสรีระวิทยาของชาย – หญิง ซึ่งจะแจกแจงรายละเอียดโครงสร้างร่างกาย ระบบสืบพันธุ์ การทำงานของฮอร์โมน และการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในแต่ละช่วงของชีวิตเรื่องเพศศึกษา และกระบวนการปฏิสนธิ เรื่องของการป้องกัน การพัฒนาของวิธีการคุมกำเนิดที่หลากหลายวิธี และเรื่องความสมดุลตามธรรมชาติ เป็นการแสดงภาพและผลงานของบุคคล ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่มีส่วนช่วยให้โครงการวางแผนครอบครัว ประสบความสำเร็จ จัดแสดงให้เห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ทางด้านประชากร รวมทั้งความสมดุลของประชากร

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นพ.เมธี พงษ์กิตติหล้า ผู้อำนวยกองอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน