<p><strong>ชื่อศิลปวัตถุ:&nbsp;</strong>เศียรเทวดา<br /><strong>รายละเอียดศิลปวัตถุ:&nbsp;</strong>โบราณวัตถุจาก เจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม (เจดีย์ประธาน)<strong><br /> <br /></strong>&nbsp; &nbsp;วัสดุ : ปูนปั้น<strong><br /> </strong>&nbsp; &nbsp;ที่มา : ได้มาจากการขุดแต่งเจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม(เจดีย์ประธาน) ด้านทิศใต้</p>

วันที่แก้ไขล่าสุด : 22 พฤษภาคม 2562

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน